Kostnadsberegninger

Årskostnadsberegninger - livssykluskostnader

Ved utvikling av offentlige byggeprosjekter er det i tillegg til investeringskostnader krav om at det fremlegges beregnede livssykluskostnader, også kalt LCC-kostnader eller årskostnader.

 • Krav er angitt i § 6 i Lov om offentlige anskaffelser
 • Utføres etter NS 3454 " Livssykluskostnader for byggverk, Prinsipper og struktur "
 • Metoden kan brukes i flere sammenhenger:
  • ved alternativsvurderinger, f.eks., leie, bygge eller kjøpe
  • ved valg av løsninger under prosjekteringen
  • ved FDVU-budsjettering
  • som grunnlag for husleieberegning

Beregningene kan utføres med ulik detaljeringsgrad avhengig av hvor langt man er kommet i prosjektet.

Som beregningsverktøy benyttes programvare utarbeidet av Statsbygg i samarbeid
med Forsvarsbygg (LCCWeb).

Usikekrhetsanalyse